ग¶ रा ^ <^" {7२

116 ५10श्धत7185811218118. (01111€11181/

195

रा 70.41.२४५

20110 1४ 14.704 गरा ह्लता्वा 2८ प्2 २५ 0110 0६ +भ) ५५.५२५ > 01720४५,

|

( ^] 1८166 ८६०१९ (0 कृषो

00111, 1 81) 22, [५01५ [कप [मपा, ४,

18761 :--पद्णताा 11.110) (01 :--1र पणभा. ५४१ 91८1६,

श्रीः [रश्रीडल्टणाचा्य॑विरचितया निबन्धसंग्रहाख्यव्याख्यया

समष्छसिता

महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता

सुश्चुतसंहिता "9 ॐ5 $= 3

आयुर्वेदीयम्रन्थमालसंपादकेन

र्योपाहेन लिविक्रमात्मजेन याद्वदहामेणा संरोधिता

8 की 0

मुम्बय्यां

निवेदनम्‌

कायचिकित्साशस्यशाराक्यकौमारभरत्यागदतव्रमूतविदारसायनवाजीकरणस्येष्वश्खङ्गेषु विभक्तमिद्‌ भारतीयं चिकित्सा शाखम्‌ आसंश तेषु सर्वैषवप्यङ्गेषु परमकारुणिकैरस्तरमर्पिमी रचितानि बहूनि त्राणि तेषु चरकमुश्रतौ विहाया- न्यानि इर्ट्णचक्रपागिदत्तविजयरक्षितश्रीकण्ठदततारुणदतेन्दुेमाद्रिशिवदाससेनप्रथतीनां सकराकर्वणां समये समुपरभ्यमा- नान्यपरि चरकभेडजतुकणहारीतक्षारपाणिपराशरसुश्रतपुष्ककावतमैरणमोजमाल्किखरनाद्विदेह निमिमद्रशोनकक(रयपारम्बाय- नोरनःपशरतिनिर्मितानि त्राणि संप्रत्यस्माकं दैवदुर्िपाकवशान्नाममाज्दोषाणि संच्रतानि कायचिकित्साग्रधानं चरकृतच्रं शटयचिकित्साप्रधानं सुशरुततव्रं चेव्यार्तच्रहमयमेव संप्रति भपूर्मसुषरम्यते बागभटसमये उपलभ्यमानेष्यपि बहुष्वायुर्वेद, तत्रे पठनपाठनादौ चरकसु्रृतयोखासीद्विरोपतः भ्रचार इति ““कपिप्रणीते प्रीतिशरन्सुक्त्वा चरकघुदुतौ मेडाचाः कं श्वयन्तेः इति वाम्भटवचनादुत्रीयेते श्रीहरषकविरपि खविरचिते नैषधच्रिते “कन्य न्तःपुरवाधनय यदधीकारान्न दोषा नप द्यौ मन्रप्रवरशच तुल्यमगवृहकर तावूचतुः देव(कमय सशुतेन चरकस्योक्तेन जनेऽखिरं स्यादस्या नुदं विना सुरने ताप कोऽपीश्वरः'› इत्यसिन्‌ पये अधीतचरकयुशचुत्यैव वेचभ्रवरत्वं कथयन्‌ खसमये चरकसुश्ुतयोरे पठन - पाठनप्रचारं स्यापयति तयोरपि अशङ्खग्रतिपादकल््ेन, नातिंक्षेपमिस्तर्वसरेन विशदार्थत्रेन सुश्रततच्रमेव चरका- पेक्षया विशेषत उपयुक्तं भिषग्बुभूषणामिल्यत्र नासि सदेहः ततत्वं काशिराजेन मगवता धन्वन्तरिणा दिवोदते- नोपविषटं तच्छिष्येण वि्वामिवरसुतेन सुश्वुतेन यथितमिति वेदोखच्यध्याय एवोपवर्णितम्‌ सुश्ुततत्रोपरि संप्रति इउद्दणा- चार्यविरनितो निचन्धरसंय्रदः श्रीचक्रपाणिदत्तविरचिता भाजुमती चेति व््ाख्यद्भयमेनोपरुभ्यते; अन्यास्तु छषप्राया एष निबन्धसम्रहुभगेता डदहणचार्यस्तु संप्रति मदव्रर इति प्रसिद्धे जनये अंकोक(कोरणेनाननि श्रीमथुरा- नगरीतो नातिदृरर्तिनि ममि श्रीसहनपारदेवनपतिशसनसमपरे बभूवेति तेनैव अन्धारम्मे छिखितात्तदात्मवृततान्तात्‌ प्रतीयते किन्‌ समये समजनीति निश्चयेन वक्तु क्रिचिदरभि प्रमणमुपरुग्धमसामिः यद्यपि निबन्ध- सेगरह्याख्या पू कलक्रत्तानगरे द्वितरिले सुद्रिताऽस्ि तथाऽपि तानि पुस्तकान्यश्द्धिबाहु्यान्न पठनपाठनोपयुक्तानीति निबन्धरसंमहव्यास्यासमम्ितसुश्वुततत्र विशुद्ध संस्करणं प्रकाशयितुमिच्छता निशयसागरयत्राख्यायिपतिना श्रीतुकारम-~ शरष्ठिनाऽहमत्र नियुक्तः पुतकख।सख सं्यौधना्थं दृसलटिखितं आदूरशपुकतयसुमरुन्धम्‌ प्रथमं कर्कत्तानगरसय- रोयकएष्ियाविकरसोसा्ईटीपुलक्राटयात्‌ प्रापतं सुत्रनिदानक्षारीरकसस्यानात्मकै, द्वितीथं जयपुरराजकीयमदहावियार्ये आदु्ेदाध्यापकानां राजवरैधानां १० गङ्गाधरमद्टवार्मणां सकाशात्‌ प्रा चिकित्सास्थानोत्तसतत्रात्मकं, तृतीयं बुन्दीराजधानी- निवासिनां असपरमसुृदां राजवैदयानां प० श्रीभरसादशर्मणां सकाशात्‌. प्राप्तं उत्तरतत्रात्मकम्‌ एपत्तेषामादरशापुस्तकानां सहायेन यथामति संशोधने कृतो यद्यपि यज्ञस्तथापरि सुश्वततन्रश्यतिगम्भीरत्वात्‌. उपछन्धादुरशपुसलकानामप्यशचद्धिरहितत्वा- भावात्‌ ज्रमप्रमाद्‌ादिदोषाणाभपि मादशशरीरिमात्रसमनिग्रतत्वाश्च जातं॑स्खरनं कष्युपरभ्येत चेत्‌ यणेकपक्षपातिभि- रविहद्विः कषन्तव्योऽहम्‌ भरन्थस्याख विषयलुक्रमस्तु निणेयसागरयन्राख्यप्रथानप्ण्डितैः पणश्चीकयोपहि; श्रीवासुदेव- शासिभिर्महताऽऽ्यासेन संपादितः; अतस्तानप्यत्र संमाव्रयायि येषां मह्येदयानां निकटे निबन्धसंमर्व्यास्याया नागरा- ्षरकिधिते पुलकं भवेसैस्तस्रेषणेनाचमहो विधेथः, येन पु्तकखाख द्ितीयायामाच्त्तौ संशोधने सौकर्यं भवेदिति

भिषजां विधेयस्य यादव्षमणः

0

9 मेदतश्रमपि त॑लाषरनगरस्थराजग्रासादपस्वकार्यादसामिः आप्त; परं तन्न संपणम

निबन्धसंम्रहव्याख्यायां परमाणतयोपन्यस्तानां अ्रन्थानां ग्रन्थकतं + > तत्स्थ + न्थकवतैणां तत्स्थानोष्टेखपू्वैक नामानि

जज्दटः ( टीकाकारः )

, गायद्ासखः ( पञचिक्राक्ारः )

* भास्करः

(+,

ˆ माध्रवः ( टिप््रणकारः )

" ब्रह्देवः * सखक्ष्मणः

9

मै

भोजः ( शस्यतेच्रश्रणेता )

1;

1

काङ्यपः ( अगदतच्छ्रकारः ) मद्रक्षौनकः ( श्ालाकयतच्छ्रकारः )

- भाट्ुकिः ( शस्यतन्परकारः )

नरकः ( कायचिकित्सातन्छरकारः )

भष्ारदसिचिद्द्रः ( चरकटीकाकारः )

` मेः ( क्रायचिकिलत्सातन्परकारः )

व्याक्तभट्ारः ( मद्दाभार्त-पुराणादिक्रारः )

नक्मर्वं ( सुद्धां - पराक्रन्तच्ञं ) विदेहः ( शासाक्रयतनत्रघरणेता ) सग्न्भक्रारिका

श्रीपतिः ( ज्योतिःशास्नविद्‌ )

* ब्रृद्धवाग्भटः ( ज्ाञ्जसेन्रहः ) ~ वाग्भरः ( सष्टङ्गहदयं ) ` सरणः ( श्रसत्यसचश्रश्रणेत्ता )

मञुः ( धर्मशाद्जकारः )

हारपाणिः ( कायचिकित्सालच्रभणेता )

१--१४ १--१५५ चन ०9

9 [7 29-१६

१-४१ ३४ ४९५--१४ ५>--२१ ४९.- --- ९, ॥#। ~~ १२.२- १५५ १२३२-६ २० ३--२५ २५० ~ २,६१.८१ २.६१-२५५ २,९६५५ = २-- २५५ ३५५०- २०

१.४-५३

४२०-

षछयलः ( सरक्रतिसस्कृताभिवे शतश्छरसपूतिकता) ४५३८-२

अभ्निधेशशः कायचिकिट्सातन्छरकारः )

पराीरः 3

निभिः ( शाखाययत््नरगेता ) कष्णाच्रैमः 0 भमरकोषः

उक्षन: ( अगद्तच्छक्रारः ) साधिश्रं ( अगदतनछ्) सारून्थायनः ( भगदतश््क्रारः नागान ५१

साष्यकरिः ( शााक्षयतच््रकारः ) कापिकड्कन्डः ( दीक्कक्षारः ) कृद्धभ्य्ः ( राल्यतश्नकारः )

९५-- ३१५२० ४५५०-३ ५--२प ४५६१८ ०--,५५ २.४-- ५५५ & ~. ऋ\५२--१ ५५८५-9 १५, ~ २.५

८~-३२

; >२२१-२\८ ५५५.--३ <

> ६५११

; २००-३६

८०.२६

; ४द८-२५

६-१

>; २,५५२->

5; ५५७६-६ २५८३३

; छदनं 3; ४५१३१

; ४३ <

इत्यादौ [7 इत्यत्र इत्यादो 99 इस्त इत्यादौ इद्यन्र 2 इत्यादो 99 इत्यत्र १9

[1

इत्यादौ इत्यन्न )

9)

, इष्यादौ

29 इत्यत्र 9 3) 3> 29

दद्याद

8, इदत्यन्र

9

[॥॥

99 इस्यादौ इत्यन

9 इत्याद इत्यत्र

५१८ ^ "० ^-^ ^ =

विषयाः. प्रथमोध्यायः वेदोत्पत््यभ्यायोपक्रमः

२-३ ओपधेनवादीनामायुवरदा- प्ययनार्थं धन्वन्तरिसमी-

पृष्ठ.

पगमनम्‌ १-२ धन्वन्तरिरृतमीपधेनवादीनां

खागतम्‌ म्‌ ५५ आयुरवैदस्याधर्ववेदो-

पाङ्गत्वम्‌ ६-८ आयुर्वेदस्य राल्यायक्गानि शास्यनिर्वैचनम्‌ प] > शाखाक्रयनि्यचनम्‌ कायचिकरित्सानिर्वचनम्‌ भूतविध्ानिर्वैचनम्‌ कौमारश्यनिर्व॑चनम्‌ अगदतश्निर्वैवनम्‌ रसायनतशनिर्वैचनम्‌ वाजीकरणतश्न निर्वचनम्‌ ९.-१ हास्यज्ञानं श्रधानीकृद्य समम्रायुवैदोपदेश्तार्थमो- धेनवादिभिः कृता प्रार्थनां ११-१२ जओपयेनवादिभिः सुश्रुताय श्रश्राधिकारदानम्‌

१३ स॒श्चुतं ्रलायुर्वेदपरसोजन-

कथनम्‌ १४ आयर्वेदनि सक्तिः ४; १५ आयुर्वेदस्याद्यमङ्कः १६ शाल्याङ्गस्याद्यलनिरूपणम्‌ १७ आडुवेदतमषवेतस्य श्रयम्‌ १८ अस्य तेच प्रशंसा १९्हायुवंदस' कमप्राततौ गुस्पररपरय ४,

~~

शराः

सुश्चतायुर्वेदविषयानक्रमः

---->--¬«~-<----

सूच्स्थानम्‌ विषयाः पृष्ठ, २० धन्वन्तरेरात्मपरिचयदानम्‌ २१ आयुवैदक्रियाधिष्ठानपुरुष- निरूपणम्‌ ५५ २२ व्याधीनां सामान्यनिरूपणम्‌ २३ व्याधीनां चातुर्विध्यकयनम्‌ २४ आगन्तुवर्णनम्‌ शारीरवणैनम्‌ मानसन्याधिवर्णनम्‌ सखाभाविकन्यायिवणैनम्‌ २५ व्याघ्याश्रयक्रथनम्‌ २६ व्याधिनिग्रहदहेतवः २७ संश्ञोधनादिष्वादारस प्राधान्यव्णनम्‌ ओषधीनां स्थावरजेगम- भेदेन द्रैविध्यवणैनम्‌ २८ स्थावरषध्यश्वतुरविधाः २९ जद्रमौषभ्यश्चतुर्धिघाः ३० ओष्रथी्नां चिकित्सोपयोग्य- वयववणेनमू ३१ पाथिवादिपरिशिष्टीषध्यः ३२ काल्कृतोषधनिरूपणम्‌ ३३ कालकृतौषधभ्रयोजनम्‌ ३४ पूर्वोक्त चतुर्विंधौषधसख शा- रीरविक्रारप्रकोपकग्रश्मम- कम्‌ (- २५-३६ आगन्तुकानामाशध्र यभेदेन पिकित्सा ३७ उक्तचतुष्टयोपसंहारः ३८ चिकिस्सितबीजस्य समासेन कथनम्‌ ३९ पएतश्वतुष्टयेन सकरुशाल्ल- व्यात्निकथनम्‌

<

4

[1

4

6 &

¢

४० आयुर्ेदशान्नाध्ययनफलरम्‌

विषयाः पृष्ठ. द्वितीयोऽध्यायः १--२ शिष्योपनयनाध्यायोपक्रमः आयुर्वेदाष्ययनाधिकारिणः १० आयुर्वद्दीक्षाविधिः १० ५, आयुर्ेदाध्यापनाधिकारिणः१० >, कुरूगुणसंपन्नः शद्रोऽप्य-

धिकारी १० गुरुदिष्ययोः परस्परं निष.

न्धकरणम्‌ १० शिष्यविषये गुरोः

म्रघृत्तिप्रकारः ११

आतुरे शिष्ये कर्तव्यता ११ ९-१० आयुवेदाभ्ययनकालः ११

तृतीयोऽध्यायः १--२ अध्ययनरसंभ्रदानाध्यायो- पक्रमः १२ प्रतिप्रस्थानमध्यायसंख्या १२ ४-१२ सूत्रस्थानाध्यायनामानि सूत्रस्थाननिर्वैचनं १२ १३.१४ निदानस्थानषोडश्चाध्या-

यनामानि १२ १५--१७ दारीरस्थानदशाध्याय- नामानि १२

१८-२६ चिक्रित्सास्थानस्थचलरारि- शादध्यायानां नामानि १३ २७-२८ कस्पस्थानस्थाष्ाध्यायानं

नामानि १३

| २९३४ उत्तरतश्स्थषदषष्वध्याय- निर्वचनम्‌ १३ ३५३५ कुमारतश्नप १४

३८-४० कायचिकित्साध्यायनामानि १४ ४१ मूतवियाभ्यायनामानि , १४ ४२. तुक्ण्ष्यामन्यमानि १४

--~-----------------------~ व~ ~ ---------------------- ~

एषठ. १४

विप्रयाः. ४३ उनत्तरतन््ननिर्वैचनम्‌ ४४४६ अष्रङ्गस्यायुर्वेदस्य तच््रहमये

संक्षेपः पथं एतदुपासिुभिषजो राजादेलम्‌ १५ ८-५० याघ्नन्ञः कर्मनिष्णात- श्वाधिकारीं १५५ ९,१-५३ उभयानिष्णातस्य राजदण्डार्हता १९५ ५४ एतच्छास्राध्यापनाध्ययनयोः भ्रकारः १५५.

५५५६ शिष्य शास्रावािदहैतुः १६ चतुर्थोऽध्यायः १-२ प्रभाषणीयाध्यायोपक्रमः १६

३--४ प्रभाषणस्य प्रयोजनम्‌ १६ एतच्छाख्रव्याख्या- नाव्यक्ता १६ अन्यश्चाख्नोपपत्नविषयाणां विज्ञानोपायः १७ ७-८ गुरोरधीतायुवेंदा पुवाधिकारिणः १७ जप्येनवादीनि सखसास्र- समानतच्राणि १७ पञ्चमोऽध्यायः १-२ अप्रोपहरणीयाध्यायो- पक्रमः १५७ चिकित्साक्मेणः त्रैविध्य निर्वचनम्‌ १७ प्राक्छक्रियोपदेशः १८

५५ द्राख्रक्रियाया अष भिदाः १८ शच्रक्रियाकतरुपकरणानि १८

श्लक्रिया्ां दिनङद्धिरदिड्‌- नियमः दीस्रस्थापन-

श्रकारश्च ८-९ व्रणकर्मणि प्रदास्ताकृति-

विदोषः १८

१० हाख्रोपयोन्तुभूणाः १९ ११-१२ कतन्रणस्यायथात्वेऽन्ये

ज्रणाः कायौः १९

१३ तियेक्छेदप्रतिप्रसवः १९

सुश्चतायुरैदविषयानुक्रमः

ऋतुक्षानार्थक।खनिर्व चनम्‌

संवःसरात्मनः कारस्य गतिविरोषेण निमेषादि- प्रविभागः

५५ संवत्सरांश्ानां निमेषादीनां विवरणम्‌

ऋतूपक्रमेण मासचिमागः २२

र्द

दक्षिणोत्तरभेदेनाय- नविभागः २३ < प्रजापालने चन्द्रसू्यवायुनां प्रयक्तारणत्वभ्‌ काोलचक्रनिर्वचनम्‌ २३

१० माद्रादिमासद्वयक्रमेण | ऋतुनिभागः

विषयाः. पुष. १४१५ अन्यथाशिराज्ञायुच्छेदे वैगुण्यम्‌ १९ १६ मूढगभीदिष्वमुक्तवतः शखक्रिया कायौ १९ १५७ दाख्रक्रियोत्तरमुप- चारविधिः १९. १८ ब्रणधूपनवस्तूनिं २० १९३३ व्रणध्रूपनोत्तरं व्रणिनां रक्षाकर्म २०५ ३४ कृतरक्षसय व्रणिनः कन्यम्‌ २१ ३५--३६ कृतनगस्य दितीयतृ- तीयेन कर्वव्या उपचाराः २१ ३५७ बणिनः कधायरेपनवन्ध- नादारत्रिभिः २१ | ३८ उपचारापचारे भूयो विकरोति २१ ३९ अन्तर्बहिः खुञ्चद्धं चणं रोपयेत्‌ २१ ४० ज्रणिनो देमन्तादिक्रमेण व्यवस्था २१ ४१ अतिपातिपरु रोगेषु विभ्य करणे दोषाभावः २१ ४२, जचणवेदनायां शरतसेक्रः २१ षष्टोऽध्यायः १--२ कऋवुचयोभ्यायोपकमः २२

१३ |

-~----------------- ~~~ ~ -- ~~ ~ -

विषयाः. १२ वपादिषु पित्तादीनां चयप्रकोपौ

31

१३ प्रकुपितानां दोपाणां निद-

रणोपरदेशः १४ उपशमनिर्वचनम्‌ १५ सावत्करिकयिघर्दिनेऽ प्यतिदेश्रः १६ अव्यापन्नेष्तुषु साषघा- दीनामन्यापन्नलम्‌, १७ ऋलुव्यापतिर्यचनम्‌ १८ व्यापक्नीपभ्युपयोगाद्रोग- प्रादुर्भावः १९ कऋतव्यापरदां चिकित्सा सूत्रभ्‌ २.० ऋतुव्या्श्योऽन्येरपि व्याधिसंभवः २१ कतुव्यापदादिकृतानां जां चिकित्सा २२-२४ असन्न्ठेमन्तदखक्षणम्‌ २५ प्रसन्नरिशषिगर्वलक्षणम्‌ २६->.९ वसन्तरक्षणन्‌ ३०-३१ ्रीष्महलक्षणम्‌ २२-२३ भल्रदूतुखक्षणनरू ३४- ३५ वरतलक्षणम्‌ ३६-३४ पारछ॑क्षणम्‌ ३८ य्यापननष्यृरुष्ु दोप- प्रकोपः ३९ वसन्ताद्यतुपरत्वेन व्यवस्था

सतभोऽभ्यायः

१--२ यच्छविध्यध्यायोपकमः यश््राणा संयानम्‌ यश्चव्यापिकक्षमपरिभाषा ८५ यश््राणां षाडविध्यम्‌, स्वस्तिकादविभेदेन यश्चाणां परिरसष्या ग्रच््प्रङरतिद्रन्यम्‌ यच््राणामाकूतिवर्णनम्‌ यश्रखरूपकथर १० सखस्तिकयश्राणों सप्रमाणाकारः

२.१५

२.५५

२५.

५५

२६

२५

व,

२६ ९,

२८६

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~-------------------- ~ ~ ~~~ --~--------------------- ~ ~" ~ ~

विषयाः. प्रष्ठ. ११ द्विविघसंदंशाकृतिचर्णनम्‌ २९ १२ द्विविधताल्यन््रनिरूपणम्‌ २९

१२३ नाडीयच्रक्रथनम्‌ २९ १४ शलाकायन्त्रकथनम्‌ ३० १५-१६ उपयन््रनिरूपणम्‌ ३१

१५७ यन्त्राणां कमौणि २३१ | १८ यन्त्राणां सं्प्राया

अनियमः ३२ १९ यच्छदोषरकथनम्‌ ३२ २० प्रद्यस्तयन््रम्‌ ३२ २१ स्वस्तिकयन््राणां

विषयमेद्‌ः ३२

२२ कष्टुमुखयन््रस प्राधान्यम्‌ ३२ अष्टमो ऽध्यायः < १-२. श्राव चारणी याध्या-

योपक्रमः ३२ श्स्नाणां परिगणनम्‌ ३२ करपच्रम्‌ ३३ श्रयताग्र ब्रद्धिपत्नम्‌ ३३ अचिताग्रं ब्रद्धिपत्रम्‌ ३३ कतरीयच्रम्‌ कुटारिकायन््रम्‌ २३ बीदहिसुखयण््रम्‌ ३३ वेतसपच्रम्‌ 8, दल्माणामष्टविधकर्मणि विषयभेदः ५५ डल्राणां प्रहणविधिः ३४ संक्षेपेण श्ाकृतिनि- दशनम्‌ ३५५ नखश्चद्नादीनां प्रमाणानि ३५ दास्नगुणसंपत्‌ २५ शस्रदोपनिदशदनम्‌ ३५

१० दास्नाणां धारानिरूपणम्‌ ३५ ११ क्माहरणे एषणे चं धारायां

विशेषः ३५, १२. शल्राणां त्रिविधपायनाया निरूपणम्‌ ३६ १३ दोभनधाराकरणभ्रकारः ३६ १४ दाञ्नाणां संस्थापित- धाराज्ञानम्‌ ३६ १५५ शश्नाणां प्रतिनिधयः ३६ १६--१८ राख्नभीरुबालादिषु सनुश्चस्नोपयोमः ३६

सून्नसानस्‌

विषयाः. पृष्ठ. १९ दास्नाणां गुणसंपत्करणम्‌ ३६ २० प्रयोगन्ञस्येन वैदयस्य सिद्धिः३९ नवमोऽध्यायः ९. १-२ योग्यासूत्रीयाध्यायोपक्रमः २७

योग्याकरणावदईयकता ३७ ेयादियोग्याप्रदशषनम्‌ ३७ ५-६ अनुक्तेष्वपि योग्येषु योग्या प्रयोक्तव्या ३७ दश्मो ऽध्यायः १० १-२ विशिखासुश्रवेशनीया- प्यायोपक्रमः ३७ अधिकारिरक्षणानि ३७ षद्विधो रोगाणां चिज्ञा- नोपायः ३८ ५५ श्रोत्रत्वकचक्चुर्जिहाघ्राण- परश्च रोगविन्ञानप्रकारः ३८

अयथादश्य विकाराधिकि-

त्सकं मोदयेयुः ३९ साध्य~-याप्य-जसाध्येषु कतैव्यम्‌ ३२९ साभ्या अपि व्याधयः केषराचिहुशिकित्स्याः ३९ वेद्यखान्तःपुर्वारिणः भ्रमादद्रारनियमनम्‌ ३९

पकादश्ो ऽध्यायः १९१ १--२ क्षारपाकविष्यध्यायोपक्मः ३९ शक्नेभ्योऽपि क्षारस्य

प्राधान्यम्‌ ३१ छं क्षारनिरक्किः क्षारगुणकमाणि ४० क्षारस्य द्वैविध्यम्‌ ५० श्रतिसारणीयद्य विध्रयः ४० < पानीयक्षारविषयः ४० पानीयक्षारायोम्याः १० पानीयक्षारपाकविधिः ४० ११-१२ प्रतिसारणीयक्षारनिमांण- श्रकारः ४१ १३ सप्रतिवापपाक्षयसंज्ञतीषष्ण- प्रतिपादनम्‌ र्‌ १४ व्याभिवलाबरमवेक्ष्य क्षाद्ये योज्यः. 15)

विषयाः.

धरष्ठ.

१५५ गदौ क्षारे बर्करणाय आवापः र्‌ १६ क्षारयुणाः ट्‌ १७ क्षारदोषाः # 4 १८ क्षारग्रतिस्ारणविधिः

१९२१ क्षारस्य सम्यण्द्ग्धदक्षणम्‌ ४३

सम्यग्दग्धे यश्वात्कार्य च५३

२२-२५ अम्केन क्षारशान्तौ युक्तिः ४३ २६ क्षारस्य सम्यग्द्ग्घहीन-

दग्धातिदग्धरक्षणानि ४३

२७ क्षारद्ग्धत्रणचिक्ित्सा ४३ २८ द्विविधस्यापि क्षारस्य प्रतिषेधः ॥2, २९ क्षारस्य श्रदेशविदोषेण निषेधः 1.31 ३० क्षारस्यावस्थानिश्चे- षान्निष्रेधः 31 ३१ खम्यक्श्रयुक्तक्षारस्य महागुणत्वम्‌ 2;

दादश्णेऽभ्यायः १२

१-२ अधिकर्मविध्यध्यायोपक्रमः४४ अन्निकर्ममाहात्म्यम्‌

1.21 अभ्यवचारणोपकरणानि ४५ ८५ अभ्यवचारणस्य कालः सापवादः ४५५ स्वभ्निकर्माङ्गिविधिः ४५ अभिकर्मण्येकीयमतम्‌ ४५५ त्वगादिषु कर्मणि कृते प्रतिविषयं भेदकू० ४५, रोगभेदाच्छरीरावयवेषु अभ्यवचारणविधिः ४५ १० भिकर्मविषयाः ४५५ ११ प्रणिधानाकारविदोषः ४५,

१२ वखयादिददन विशेषारम्भ- देवः परिष्ायौणि ४५

१३ सम्यग्द्ग्धचिकित्सा ४६ १४ अभ्रर्मिद्त्तिविषयः ४६ १५ जेहद्ग्धरुष्चणम्‌. , ४६ १६ वैयदोषालप्रमादाद्राःऽभिद- ग्ध्य चातुर्विष्यम्‌ , ५$..

सुश्रुतायुर्वेदविषयानुक्रमः

विषया.

पृष्ठ |

१७-१८ सवीनिदग्ेषु चिकित्सार्थं | चिरि्टदूष्यदोषयोदु्ि-

कथनम्‌ ४६।

१९-२१ दग्धस्योपक्षमाथं चिकित्सा [| | २२ दुर्दग्धं प्रति सिषजः क्रिया५ |

२३-२४ सम्यग्दग्धे चिकित्सा ५७ |

२५.२६ अतिदग्धे चिक्रिल्सा ४७ २७.२८ सर्वैष्व्चिदग्येपु रोपणाथ षतम्‌ 7 २,९--३५ क्नेहदग्धे चिकित्सा, धूमोपचघातलक्षण चिकरित्साच ४७४८ ३८-३९५ दग्धसदटशस्य चिकित्सा ४८ अयोद्‌द्योऽध्यायः १३ १-२ जढोकराघचारणीया- ध्यायोपकमः जखौकाविषयः ४८ जदोकाप्रसंगेन इद्धस्या- खाव्वाश्च विषयः ४८ ५.-७ वात्तादिदुष्ट द्द्वाध- वचारणम्‌ "४८ श्ङ्गाखाद्वुकयोः अयोगः ४९ जरे काशाब्दनिर्यैचनम्‌ ४९ १० जलौकासंद्यादशैनम्‌ ४९ ११ सविषा जलौकसः ४९ १२ निर्विषा जलौकासः "४१९

१३-१४ निर्विंषाणां प्रश्स्तक्षेत्राणि ४९ जखौकसायु्पत्तिक्रमेण

सविषनिर्विषभेदः

१५ जलौकसां प्रहणोपायः ५५० १६ जलोकसां पोषणम्‌ ५० १४ निषिद्धा जटीकसः ५५९ १८ जङोकोवचारणम्‌ ५५० १९ रोगाधिष्ठाने तासां

ग्रहणलक्षणम्‌ ५५० २० जलोकसां विञ्यद्धरक्तादाने

ज्ञानोपायः ५५० २१ पतिताया जलौकाया

रम्तापहरणविधिः ५१ २२ शोणितावसेचने

उत्तरकमौणि ५५१ २३ संग्रहश्टोकः ५५१

विषयाः. पुष

चतुर्दशोऽध्यायः ९४ १२ सोणित्तवर्णनीया- "यायोपक्रमः ५५१ शोणितोत्ते रसाय्र्तला- द्रसवर्णनम्‌ १५१ 4५ दोणितोत्पत्तिव्णेनम्‌ ५२ रक्तार्तवयोरमेदनर्णनम्‌ ५२

रक्तार्तवयोः खभावमेद्‌ः ५२ < दोगितस्भावे मत्तान्तस्म्र्‌ ५२ ९, शोणिते भूम्यादिश्णाः ५२ १० दोणितप्रसंगेणान्य-

घातूत्पत्तिवर्णनम्‌ १-१२ निर्दि्टस्सदय प्राधान्यम्‌ ५४ १३ रसनिरक्तिः | 1

१४.१५ रसयैकरैकस्मिन्‌ धातावव- स्थानक्राटः १६ शरीरे त्रेधा रसगतिः ५५ १७ चाजीकरिण्यौषयियुणाः ५५५,

१८ १९

बाखानां शक्राद्दीने युक्तिः५५५, अन्नरसो ष्द्धानां न॒ शूकजननः ९५८१ २० रसादिष्ातू्नां निरंक्िि ५५ २१ धातूनां शोणिताधीनतवम्‌ ५५ बिकृतशोणितस्य दोप- भेदेन रक्षणानि ५६ २३ द्धो णितश्रक्कतिवर्णनम्‌ ५६ २४ घ्राव्यस्लोणितानि अष्टविध- शाख्रकर्माध्याये वक्येते ५५६ २५ अविख्रान्या रोगिणः ५५६ २६ शाछ्रविस्लावणस्य द्वैविध्यम्‌ ५९

२७ रक्तपातननिवेचनम्‌ २८२९ रकस्यायोगः ५५६ ३० दु्टरन्तस्याश्चुतिदोषः द्‌

३१ रण््तातियोयस्तव्यापदश्च ५६ ३२-३३ रक्तस्य सम्यग्योगः

सदेतकः ५६ ३४-२५ र्तशुद्धिखावणस्या- भ्यन्तरकारणम्‌ ८७

३६ अम्रद्रत्तर्तस्य प्रवर्तनम्‌ ५७ ३५-३ अतिश्रत्रत्तो र्त-

स्श्ापनोपयः ५७

विपया-. ०-१ पक्तस्यन्दनस्य संघानादि- भेदेन चातु्विःवम्‌ ५२-४३ पूर्वपू्रासि द्धौ उत्तरोत्तर विभ्यवगरः ८४ रकातिख्ावदोधः ८५५-४६९ शयोणितस्ाचऽतिननमनिपेभः ५८

५५

१५, 1.4

प्रश्चदश्णेऽध्यायः १५

१.२ दोपधातुमयक्षयग्रद्धिनिना- नीयायायोपक्छमः

+ १4 ्षथग्रद्धिवर्णनक्रारणमर्‌ ५८ दोषादीनां कर्माण्य

लि्‌ ५५८ ५५ प्रद्रतिस्भस्य पित्तस्य क्र्म ११८

प्रद्रतिग्थरस्य चफम्य क्रर्म ५५ प्रकरतिस्णानां पातनं

श्राक्रमं कर्म ५५९ मलानां प्राकृतः क्म ५५९. उपधात्‌ प्राक्त क्म ५९

१० धातूनां परिरक्षणम्‌ ५५९, ११ दोपा्णां क्षीणरक्षणम्‌ ५९ १२. दोपक्षये चिकित्सा ६५ १२ धावुक्षयलक्षणानि ६०

१४ धातुक्वयचिकरित्मापूत्रम्‌ ६०

१५ मरक्षयरुश्चणविकित्सिते ६०

१६ उपघातुक्षयलक्षणविक्रि* ६० १७ अतिग्रह्दोप्राणां रक्षणम्‌ ६१ १८ धातूनामतिशद्धिखक्चणम्‌ ६१ १५ मङानामविषद्धिरक्षणप्‌ ६१ २० उपधातूज्ामतिशृद्धि-

रखश्चणम्‌ ५१ २१ अविश्ृददोषादिचिकिस्सा ६१ २२ श्रद्धः पूर्वा धादुः पर्‌ वध-

यति ६१ २३ ओजोलक्षणम्‌ ६१ २८ वलस्य प्राकृतं करम ६२

२५२९ भोजसो शुपवर्णनम्‌ ६६

२७ भमिधाताद्िभिरोजसः

क्षियः ६१

२८ जजमस्तिस्री व्यावदः ९२

सूत्रस्ाम्‌

न्व

न~~ ~~~

विषयाः. पठ २९-३२ विघंसादीनामोजः-

क्षयमेदाना चिज्गम्‌ ६२

३३ ओजःक्षयचिकित्सा ६३

३४ वसावर्णनम्‌ ६३ ३५३७ दोपधातुक्षीणस्य काद्वितदानम्‌ ६३

३८ मेदसो ब्रद्धिस्त्परिहारश्च ६३ ३९ कऋादूर्यलक्षणचिकरित्सिते ६४ ४० मन्यदारीरस्य हेतुगुणौ ६४ ४१ स्थस्य दोपचत्त्वं मध्य -

सस्य गुणवत््वम्‌ ६४ दोषा एव घातुमरक्षय- हेतवः ६४ ४३ दोषाणां परिमाणानि हेतुः ६४ ४४ दोषरसमत्वस्य खास्थ्यारते तावुमलक्यता ६५ ४५५ क्षयन्रद्धिम दात्मका- साम्गराज्ुमानम्‌ ६५ ४६ स्वस्थादिपु कर्तव्यभेदः ६५ ४५५ स्वस्धटन्चणम्‌ ६५ पोडशोऽध्यायः १६ १-२ कर्णव्यववन्धवि"यध्या- योप्रक्रमः ६५५ फणैव्यधविधिः ६५

अन्यदेदाविद्धक्लानोपायः ६६ सिरायु वैध्रदोपकथनम्‌ ६६ दुरविद्धे व्यापच्चिकित्साच ६६ सम्यग्विद्ध्‌ चिकित्सा ६६ ८--९ गतोपद्ववे कर्णं वर्षनोपायः६६ १५० पश्चदश् कर्णलन्धाकृतयः ६५ ११ निर्वधिमस्य संधानसुत्रम्‌ ६७ १२ व्याजिमादिखभानसू्तम्‌ ६५ १३ आसर्गिमस् सेधनम्‌ ६५ १४ आहा्य॑स्य संधानम्‌ ६७ १५ कणेबन्धविधिः ६५७ १६ परिदहार्योपदेः्ः ६८

१७ परिदार्यसामान्यादन्यस्यापि विरुद्धस्य कथनम्‌ ६८

१८ आमतेटेन सेकः पिचुप्-

रिवर्तनं ६८

क्क्ण्न््य

विषयाः. षठ. १९ रूढव्रणकणौभिवधंनम्‌ ६८ २० अभ्यङ्गाथं तैलम्‌ ६८ २१ तैलस्यावचारणम्‌ ६८

२२ अभ्यक्तस्योद्रर्तनं कर्णपालि- वृ्यर्थमपरे तैले ६८ २३-२४ पुनरपि कर्णवधेनोपायः ६९ २५ अरूढकर्णस्य वधेन दोषः ६९ २६ कीटशो वधनीय इति

कथनम्‌ ६९ २७ कणैवन्धानाममितल- कथनम्‌ ६९

,; अच्र प्रक्षिप्तो विषयविरोषः६९ २८-३५ विष्टेषिताया ना्तिकायाः संधानम्‌ ६९ ३३ छिन्नस्यौषएटसय संधानम्‌ ७० सप्तद छो ऽध्यायः १७ १-२ आमपक्रैषणीयाध्यायो- पक्रम्‌ः \9० शोफसामान्यलक्षणम्‌ ७० दोषस्य षड़वि धत्वक्रथनम्‌ ७० आमपच्यमानपक्रदयोफ-

लक्षणम्‌ ७० कफजे शोफे भिषद्‌

मोदसुपयाति ५५१ आमादिविज्ञ एव वैद्योऽन्ये

तस्कराः ७१

८-२ एकदोषारब्धानामपि पाककाटे सर्य॑दोष-

श्टिष्टलवम्‌ ५७१ १०-११ आमं च्छिन्यात्‌. पक्वः नोपेक्ेत ९७१ १२-१४ छेदाप्पूर्वैकर्मं ७य्‌ १५ दोफ़ऽप्रतिक्रियमाणे दोषः ५२ १६ शोफानां पक्ानासुपक्रम- साफल्यम्‌ ५७२ १७ पक्कशोफस्योपेक्षणे दोपः ७२, १८-१९ शोफे विम्छापनादुपक्मः ७२ अष्ादशेदध्यायः १८ व्रणद्धेपनवन्धनविध्य- ध्यायोपकषः ,

~

विषयाः. पृष्ठ, ३-४ अष्ेावचारणं त्फ ५३ आेपसखावस्धायां कर्तव्यम्‌ भ्रटेप-ग्रदेद--आरेप- इत्याटेपन्ैविध्यम्‌ ७३ ७-१० आचपस्यात्मविषये कालावधिः ५७३ ११ अेपतनुचसख प्रमाणम्‌ ७४ १२-१५ विषयविशेषे आटेपावचा-

५७३

रणविधिनिषेधौ 11 १६ व्रणवन्धनद्रन्याणि 1, १७ व्याध्यादिमवेक्ष्य तेषामुष-

योगः # 2.4 १८ बन्धविङेषाणां नामतो

निर्देशः ५७५ १९ बन्धविषयाः ५७५

२० बन्धावचारणं तच्रोषध- कल्कब्रणवरयोः ज्िग्ध-

भावादिनियमनम्‌ ५७५

२,१-२२ बन्धस्य त्रणाकृतिभेदेन भ्रैविभ्यन्‌ ७६

२३ व्रणायतनविडेषादन्ध- विदोष [] ५७६

२४ दोषविरोषाद्वन्धविनचेषः ७६ २५ काखविजशेषाद्रन्धविशेषः ७६

२६ गाठादिस्थानेऽन्यथा कृतानां बन्धानां दोषः ७६ २७ यथोचितबन्धगुणः ७६ २८ बन्धव्यतिरेके दोषकथनम्‌ ७६ २९-३० बन्धस्यालयन्तगुणकथनम्‌ ७६

३१ अवन्ध्या विकासः ७६ ३२ कुष्टपिडिकामधुमेद्यादीनां बन्धनिषेधः ७६ ३३-३४ अव्र कृद्यारृत्मे सचुच्या निश्चये ७६ ३५-४० यच््रणात्रैविध्यं बन्धवि- धिश्च ५७५७ ४१-४४ आष्ठादिसंधानेऽप्येष एव विधिः ७५७

पकोनविरोऽध्यायः १९. १-२ बगितोपास्नीयाध्या- योपक्रमः. ,

३- चरणितयोग्यागारकथनम्‌ ५५ व्रणिनः इरयनवि चारः ६-७ स्वास्तीर्णे शयने सखस्थेन

व्रणिना मान्यम्‌ सुहदुपासनफ़रम्‌ ९--१० व्रणिनो दिवाखापनिषेधः ११ उत्थानादिषरु व्रणसेरक्षा कायौ १२ ब्रणिनश्चतुर्विवकायचेश्ा- नियमनम्‌ १३ उत्थानादिकायचेष्टा- तिशयवजनम्‌ १४ स्प्रकौश्रयविदारस्याति- दोषवत्त्वम्‌ १५ ्लीणां स्पशौदिवजंने हेतुः १६ अतिदोषकराहारादिवजेनम्‌५८ १५७ नवधान्यादीनां पूयजननललम्‌ ५७८ १८ मद्यादिपानद्रव्यवजेनम्‌ ७८ १९ मद्यस्य चणन्यापत्करत्वम्‌ ७९ २० बाह्यवातातपादि दयाज्यम्‌ ७९ १-२२ ब्रणिभिरेतेषां लागे

१११

६१५५

9८

# 04

५१८

9८

कारणम्‌ ७९ २३ विशिष्टागन्तुबाधपरिदारः हिंसाचारिणां रक्षसां केशकरत्वम्‌ ७९, २.४ रक्षोभूतेभ्यो धूपबल्युप- दारादि ७९

९५२६ रक्षोभूतानां संतपैणफरम्‌ ५९ २७ ऋगादिवेद विद्धिः संभ्ययो रक्षाकायौ ७९ २८ ब्रणिनो रक्षार्थं धूपदानम्‌ ७९ २९ छनत्रातिच्छत्रायोषधीनां

रित्तेधारणम्‌ ८० ३० व्यजनवीजनादिभि- , ेणपाख्नम्‌ ८०

३१ एतस्य रक्षोघ्रविधेः फलम्‌. ८०

२-३५ व्रणिनः पथ्य आदारः

३९-२७ यथोन्लाहाराचाराुवार्तिनः [ फलम्‌

©

~~~ ~~ ~ ^~ ~“

८०. |

सुश्रुतायुरवेद विषयानु क्रमः

विषयाः. विश्चोऽघ्यायः २० १-२ हितादितीयाध्यायोपक्रमः हितादितविषयेऽन्येषां मतम्‌ एकान्तदितान्येकान्ता- हितानि ५५ प्राणिना रकगास्या- दयादहारवर्गोपदेश्लः दितविदहारकथनम्‌ हिताहितानि संयोगतस्तु हितान्यपि विषतुल्यानि विरुद्धस्यापि क्चिद्परयोगः १०-१२ खस्थ एव एक्रान्तहिता- हितत्वेन व्यवस्थितिः १३ संयोगाद हितानां वनम्‌ १४ कर्मविरद्धानां कथनम्‌ १५५ माननिसृद्धानां कथनम्‌ १६ रसदन्द्रानां वीयेतो विपाकतश्च विरद्धत्नम्‌ १७ अतियोगयुक्ताः ज्िग्धा- दयोऽदहिता भवन्ति १८ एषां संग्रदश्टोकः १९. विषद्धरसवीयाणि युज्ञा- नस्य व्यापत्‌. २० रसादिष्वयथार्थ प्रयुक्तं विकारक्रत्‌ २१ बिरद्धाश्चनोद्धूतरोगाणां चिकित्सा २२-२३ विसद्धाशनमपि केषांचि- ददहिताय भवति

२४-३१ दिग्भदेन वातयुणक्यनम्‌

पक्चिश्ो ऽन्यायः २९ १२ वणश्रश्नाष्यायोपक्रमः

व्रणकारणानां वातादीनां संख्यादिभिनिर्देशः

कफपित्तवातादिभिः सदा देहनव्या्िकथनम्‌

९५ वातादीनां निरक्तिः

कस्य दोषस्य कि स्थान- मिति कथनम्‌

०9

८३

८३

दर्थ

21

विषयाः. प्र, वातादीनामप्रधानस्थानानि ८६ कफपित्तानिलानां देद्धा-

स्कत्वम्‌ ८६ अ्रिपित्तयोर्भदविचारः <६ १० पश्चिघपित्तवर्णनन्‌ ८६ ११ पित्तस्य चिकरित्सोपयोगि~ स्ररक्षणम्‌ ८७ १२-१४ श्टेष्मस्थानकर्माणि ८५७ १५ -छेष्मणश्चिकित्म्ोपरयोगि- स्वरध्षणम्‌ ८८ १६ रोगितेस्थानकथनम्‌ ८८ १७ शोणितस्य खलक्षणम्‌ ८८ १८ दोषाणां संचयहेतुस्त्क्ष- णानिच ८८ १९ बायुप्रकोपकारणानि ८८ २० वातस्य प्रकोपे काल- कथनम्‌ ८८ २१ पित्तप्रकोपक्रारणानि ८८ २२ पित्तप्रकोपस्य कारः ८९. २३ कफप्रकोपकारणानि ८९ २४ कफम्रकोपकारकथनम्‌ ८९ २५ रुक्कप्रकोपकारणानि ८९ २६ रन्कस्य दोपैरेव प्रकोपः ८९ २५ दोषाणां प्रकोप्ररि्जानि ८९ २८ अ्रसराख्यप्रकोपविशेष- कथनम्‌ ८१ २९--३० दोपष्राणामेकदेखन्पाप्तावपि प्रकोपः ९.० ३१ ध्रसरेणान्यदोष्रस्थानगतस्य दोप्रस्य प्रतीकारः ९०

३२ दोषाणां प्रसरणकिङ्गानि ९० ३३ दोषाणां स्थानसं्नय-

कथनम्‌ ९० ३४ व्यावः भव्यष्करूपक्रथनम्‌ ९० ३५ व्याधीनां मेदकथनम्‌ ९० ३६ व्याधिसंचयप्रकोपादिविदेव

नयो भवति ९१ ३७ संचये दोषापहरणे गुमः ९१ ३८ संसग अंशांशयरुविकत्पे-

मालुषन्धादुवस्धिभावः ९५१ ३९ संसर्मसन्निपातयोधिकरित्सा ९१ ४० त्रणरब्दय्युतपत्तिः ११

सूत्राम्‌ ।- 1

~~~ ~--~--~---------------------------- मा्‌

~ ^~ ~~~ ~~ +~ ~^ "~~~ ~ ~ ~ ^ + “^ 4 4 ~ ~ | ^ + “~ ~~~ ~~ ~~~

विषयाः.

पृष्ठ. विषयाः. पृष्ठ, विषयाः. पृष्ठ. द्ार्चिद्योष्ध्यायः रय व्याधीनां श्साध्य- ३३ अतिसिक्तिशच्रन्याप- १-२ त्रणखावविज्ञानीयाधप्या- नेहादिसान्यभेदो योपक्रमः ९द्‌ अस्मिन्‌ तन्त्रे उभया- ३४३५ मर्मविद्धेषु व्यापदां अष्टो ्रणाधिष्ठानानि ५२ धिकारः ५६ चिहानि 9 वरणानां सूपचारत्व- ५५ ननिधिधाध्यात्मिकव्याघीनां ३६-३९ अमर्मविद्धरिरादि- # दुरुपचारत्वे ९२ करमेण लक्षणानि ९७ छिन्नम्‌ १०द्‌ ्रणाङ्ृतिज्ञानम्‌ ९१ आयिमौतिकव्याधिखक्ष- ५० अनुक्तस्य मांसस्य बणिनां भिषजां णम्‌ ९७ सर्मविद्धलक्षणम्‌ १०२ गुणसंपत्‌ ९२ आधिदैविकनव्यायिखक्षणमू ९७ ४१ आत्मनदछेदकस्य दुष्टत्रणानां रक्षणम्‌ सर्वव्याघीनां नातपित्त- भिष्रजस््यागः १०२ < सर्वे्रणाञ्ा्रवणेनम्‌ च्छेष्माणो मरम्‌ ९८ ४२ तियेकशस्रप्रणिधाने ५--१० स्थानभेदाव्लावस्या- (३ रसादिधातुविक्रार्कथनम्‌ ९८ व्धापत्‌ १० साध्यत्वम्‌ ९३ १० विस्तरेण अ्रविरोगं ४३ वैधं प्रयातुरेण विश्वास ११ सर्वेघ्रणवेदनाना कथनम्‌ ९३ निमित्तानि ९९ वता भाव्यम्‌ १०२ १२. तरणवर्णकथनम्‌ ४1 ११ व्याधिनानात्वहैतुः ९९ ४४ विश्वस्त अलुरे वैयस्य १३ अन्नोक्ता चणास्राववेदना- १२ व्याधीनां दोषाणां च. कर्तव्यम्‌ १०द्‌ वणौः सर्वश्लोफविकारेषुः कायकारणसंबन्धः ९९ ४५ सुप्रयोक्तुः फलम्‌ १०२ ेयाः १३ अध्यायोपसंदारः ९९ ४६ साध्यव्यायेरप्यनेककर्म- . अयोचिखे ऽध्यायः २२२ पञ्चचिदोर्ध्यायः २५ साध्यत्वम्‌ १०२ १-२ ृसयाकृद्यविध्यभ्यायो- १-२ अष्टविधशघ्रकमीया- पञ्चशोऽध्यायः से पक्त्मः ध्यायोपकरमः १०० १-२ प्रनशटश्त्य विज्ञानीया- २३ खखसःध्या तणाः १1 ३-४ कऊेया रोगाः १०० ध्यायोपक्रमः १०३ श्रद्धादीनां चरणा दुश्चि- ५-< भेद्या व्याधयः १०० श्चत्यनि्वेचनम्‌ १०३ कित्स्याः ठेख्यविषयनिर्देशः १०० शल्यस्य चिक्रत्सोषयोगी ५५ सुखरोपणीया बणाः १. १० वेध्य विषयकथनम्‌ १०० भेदः १०३ ६--. कृन््छसाध्या नपा; #॥३। ११ एष्यादायैयोः कथनम्‌ १०० शल्यशाघ्ननिर्वैचनम्‌ १०३ < माप्या वणाः ५५ | १२१५ विषखाव्यकथनम्‌ १०० शारीरामन्तुकयोर्भेदः १०३ अप्रतिकारात्साध्यानामेव १६ सीन्य कथनम्‌ १०० असिद्धलल्यभेदकथनस्‌ १०३ याप्यत्वाञसाघ्यत्वे ९५ १५७ सीवनस्य विषयचिरोपे तमिः १०--११ योप्यलक्षुणम्‌ ९५५ निषेधः शरा य्‌ १२-१४ असाध्यत्रणकथनम्‌ ९५ | १८-१९ विश्चोधनीयकथनम्‌ १०० गतिभेदाः मर रारीरे शचत्यानि कथं १५--१६ साध्यस्यापि व्याघेसषे- २०.२६ सीवनस्यैन विस्तरेण स्थातं कवन्तीति क्षयाऽसाभ्यत्वम्‌ ५६ वर्णनम्‌ ९१ 4 6 1. त्वगादिगतश्चस्यानां ` १९ रोदछगलक्षणम्‌ २९ सक्षेपेणोक्तस्य बिस्त- सामान्यरक्षणानि १०३ २०-२१ सम्यभ्रूढनणस्य लक्षणम्‌ ९६ अ, १० त्वच्यं सादिगते शल्ये , ३० अष्टकर्मणां व्याप. चिश्ेषलक्षणानि १०४ चतुर्विरेऽभ्यायः २४ स्कथनम्‌ १०१ ११ शल्यप्रनष्टस्य कारणम्‌ १०४ १२ व्याधिससुददीयाध्यायो- ३१ व्यापदां हेतुकथनम्‌; १०१ १२ त्वगादिप्रनिशट्रास्यानां पकम; ३५ भनभिश्ववैयवजैनम्‌ १०१ निक्ानोपायः १०

सुश्चतायु्वेद विपयानुक्रमः

विषयाः. पृष्ठ,

१३ शस्यानां सामान्य

लक्षणम्‌ १०४ १४-१५५ प्रनष्टशल्यखय पुन- सिङ्गानि १० १६-१७ निःश्नल्यस् खक्षणम्‌ १०५ १८ आदारणोपयोगिन्यन्तः* श्षस्यावस्था १०५ १९ वाक्षौदिश्च त्यान्यवद्थं निर्हरणीयानि १०५ २० सोवणैराजतादीनां विदोषः १०

२१ कानकादिधर्मवर्णनम्‌

२२ विष्राणादिरल्यानि शरीरे विशीर्यन्ते १०५

२३ सम्यवश्षस्यज्ञो राज्ञो- ऽप्यदैति

१०५

१०५ सप्ताचिदे ऽध्यायः २७

१-३ शस्यापनयनीयाध्या- योपक्म सनवबरद्धशस्योद्धरणे

१०६

पश्चदश हेतवः १०६ खभावादिहेतोर्विषयः १०६ शाल्यानाममागमेमागे-

भेदेन द्विविध आदर

णोपायः १०६ प्रतिखेमा्लोमा-

इरणयोर्विषयः १०६ उत्तुण्डितं च्छित्वा

निघौतयेत १०७

९.१० छिदनीयसुखस्य

सायेदिको विधिः १०६ ११ दृस्तेन शक्यं दात्य

दस्तेनैवाहरेत १०७

१२ दस्ताकक्ये शखक्रिया

१३ चस्यादरणे उपद्रव चिकित्सा

१०५७

१०७ 4८ ह्वे क्षल्ये पश्चात्कर्म १०४७ १५ वक्षःपतितेषु विदधेषः १०७ १६ अवनद्धदास्यख

निहरणोपायः १०७

विषयाः.

१५७ कुक्ष्याद्यच्छद नीय प्रदर- शोत्तुष्डिताना निदरणम्‌

१८ करणव तामादहरणम्‌

१९ जातुपश्शस्यस्य आहरण चिघानम्‌

२० जातुषे कण्टासक्ते आद- श्णविधिः

२१ अस्थ्यादिश्चल्यस्याल्यन्तं कृण्ठासक्तस्माहरणम्‌

२.२ अन्त्‌निविष्टनला- दरणोपायः

२३ कण्ठासक्तग्रासाहरणो- पायः

२.४ वाहुरज्घादिपीटित- कण्टप्रकपिततवायुशे- प्मापदहुरणम्‌

२५-२८ शल्याकृतीनामानन्घ्याद्‌-

चुन्तोपायः खयमप्यृह्यः अण्ाधिद्ेऽध्यायः २८ १-२ विपरीताविपरीतव्रण- विद्नानीयाध्यायः अरिष्टं द्विधा निग्रता- नियतभेदरेन अरिष्टस्य मरणभवनम्‌ ५५ रिषटेऽपि मरणनिन्र- युपायः कालान्तरेऽरिष्टपरीडेति कथनम्‌ अरिष्टघ्ापरिक्ञाने दोषः व्रणस्यारिष्टानि प्राक्रतगन्धकथनप्‌ १०१२ विक्त गन्धकथनम्‌ १३-१५ विकतवर्णकथनम्‌ १६ शब्दवैकतम्‌ १७ स्पदीवैकृतम्‌ १८-१९ आषृतिविशेषयेकृतम्‌ २० व्रणानासुपद्रवासाध्यत्न- कथनमरू २१ अरि्ध्यायोपसंदारः

पृष. १५८ १०८ १०८ १०८ १० १०८

१०८

१०८ १०८

१०८

१०८

१९०९ १०९

१०१

१०९ १०९ १०९ १०९ १०९ ११० ११ ११० ११०

११०५ ११०५

विप्रयाः. पुष. पकोनजिद्यो ऽभ्प्रायः १-२्‌ विपरीताविपरीतदृ तश्च कुनम्प्रनदसनीया- भ्यायोपक्रमः

११० ३--४ निर्दुदयदृतादि््यनम्‌ ११० ५५-६ दूतान योग्धायोग्य-

त्वक्रधनम्‌ ७-८ दृतघरेपादिच्छ्यनम्‌ १११ ९-१४ दृतसभाप्रणनचष्मदि १११ १५-१६ वृतानमनकाटे भिप्र- यन्ष्टितादि १११ १७ वृनभिपजोः सेचन्धे वेला १११ १८-१९ नक्षच्रति यिक्रथनम्‌ १११ २०-२२ विधि्टरोगघु चि- शि्रच्रटादि ११५ २३.२९६ अधिपरीतृत्तदहनम्‌ ११२ २७४० टछुभाट्धभशषद्कनकथनम्‌ ११२ ८१ दूरत्ानिपजोः समभे वायोरक्षणम्‌ ११३ ४२-५६ छमाघ्युभनिमित्तानि ११३ ५-४-६९ स्वैः छभाशुयक्तानम्‌ ११३ ६७ विकलाः स्वप्नाः ११६३ ६८-७० रोगचिद्चपे विरिटन्वत्र" दशषमारिषटम्‌ ११३ ५१-७४ अष्टमखप्रददने विःसिश्िक्रिस्सा ११४ ७५-८१ प्रह्स्ताः श्वध्राः ११४ भिद्योऽध्यायः ३० १--२ पत्रेन््ियार्थविप्रति- पलत्यन्यायोपक्रमः ११ आभ्यन्तरारिष्टं नि- विधम्‌ ११४ ५-९ आतुरप्राह्या खब्दविप्र- तिपत्तिः ११५ ७-< आतुरमराश्यविशद्धस्पद - प्रतिपत्तिः ११५५ आतुरप्राह्यरूपविशद्ध- प्रतिपत्तिः ११९५. १० सआवुरगता रसविर्ड़- अ्रतिपरसिः.गन्ध्रविरद्ध- प्रतिपत्तिश्च ११५

विष्रयाः,

पृष्ठ. ११-१२ आतुरप्राह्यरससय विप्रतिपत्ति; ११५ १३ आतुरग्राह्यगन्धविरुद्ध- प्रतिपत्तिः ११५५ १४ शीतोष्णादिष्रन्द्रावेदनेऽ- प्यसाभ्यत्वम्‌ ११५ १५२३ आतुरम्राद्यरूप विरुद्ध - प्रतिपत्तिः ११५ पकचिरोऽध्यायः ३९. १-२ छायाविप्रतिपच्य"या- योपक्रमः ११६ छायाया विरुद्ध प्रतिपत्तिः ११६ रीटयिकरृतावसाध्यत्वम्‌ ११६ ५५-१० जओष्राद्यवयवविङृताव- साध्यत्वम्‌ ११६ ११-१६ काय(वयवक्रियावि- ग्रतिपरत्त्रः ११७ १७-२१ दारीरदेशविरोषाध्निता असा"न्याधिविशेषाः ११७ २२२६ जिह।दिगतान्यसा"य- लक्षणाि ११७ २७-२२ उतव्ररातीसायादीनामन्योन्यो- पद्रबत्वेऽमा*गल्रम्‌ ३० अरिष्टो द्रबहेतवः ११८ | ३१-३२ भूतप्रताद्या जि | मरणहेतवः ११८ द्ा्चिश्यो.ऽधष्यायः २२. १-२ सच मावचिप्रतिपरच्य- प्यायोप्रशमः ११८ | शरीरैकदवेशानामन्य- शात मरणाय ११८ ४--६ दारीरेकदेशान्यथास्व(दीनां विस्तरेण कथनम्‌ ११९ अ-८ स्यैविक्राराणमनु- न्तरिष्टोपसंभ्रहः १२० अरिष्ज्ञानफलम्‌ १२० त्रय सिशोऽध्यायः ३३. १-२ अवारणीय्‌।ध्यायो- पक्रमः १२०

सूत्रस्थानम्‌

विषया".

पृष्ठ. रसायनाद्धिनाऽ्वायैतां गताना लन्षणन्‌ १२० प्रकृद्या दुश्चिकिर्स्या महागदः १९० ५५-६ रोगाणामसाध्यताहेतव उपद्रवाः १२१ असाध्यत्वकारकरा चातन्या- ध्युपद्रवाः १२१ ,> प्रमेदयोपद्रवाः १२१ +, कृष्टोपद्रवा- १२१ १० ,, अछउपद्रवाः १२१ ११ ,; भगन्द्रोपद्रवाः १२१ १२}. ,, अदूमर्युपद्रवाः १२१ १३ ,, मूटढगर्भोप्द्रवाः १२१ १४ ,, उदरोपद्रवाः १२१ १५-१८ ,; उ्वरोप्द्रवाः १२१ १९ ,, अतिसारोपद्रवाः १२२ २० ,) यक्षेमोपद्रवाः १२२ २१ ,, गुत्मोपद्रवाः १२२ २२, „+ विद्रभ्युपद्रवाः १२२ २३ + रोगोषद्रवाः १२२ २४ ,, रक्तपित्तो्रवाः १२२ ^ ,; उन्मदोपद्रवाः १२२ २६ , पस्मासेपद्रवाः १२२ चतुखिद्ो ऽध्यायः २४. १-२ युक्तसेनीयाप्यागो- पक्रमः १.२ २-४ विपाद्विभ्यो त्रपो रक्षणीयः १२२ विपप्रयोगभेदः १२२. अक्रारुगदयोः प्रमाणैः साधनम्‌ १२३ वैदयपुरोहितान्यां साजा दोप्रागन्छुन- खद्युम्यो रक्ष्यः १२ वैयादपुरोधसः प्राधान्यम्‌ १२३ वणेसेकरादिभीतेयेनेन राजा रक्ष्यः १२३ १०--११ राजानं देवमिवो- पासीत वेयः १२३

विषयाः, १२--१४ वैद्यस्य संततोपयोगि- स्वादुचितप्रदेशवासः १२३ १५--१६ पादचतुष्टयं चिकि-

त्सासाधनम्‌ १२ १७ गुणवद्रैयस्य प्राधान्यम्‌ १२४ १८ पाद त्रयव्यतिकरेऽपि चैद्यक्रियायाः साफल्यम्‌ १२४ १९-२० वैद्यगुणाः पृण २२१ व्याधितगुणाः १२४ २२-२३ भेप्रजगुणाः १२ २.४ परिचारकयुणाः १२४

पञ्चलचिद्यो ऽध्यायः २५. १-२ आतुरोपक्रमणीया-

ध्यायो प्रकमः १२४ चिकित्सा दी घौयुभि कर्तन्या १२५५

दीचौयुषादीनां रक्षणानि १२५. ५-६ पुनर्दघौयुषरो लक्षणम्‌ १२५

७-८ मध्यमायुमो लक्षणम्‌. १२५

९--११ अल्पधयुषो लक्षणम्‌ १२५ १२ आयुषो ज्ञानार्थमङ्न-

ग्रद्य्रप्रमाणोपद्ेक्लः १२५

१३ स्ीश्रोणिषुरुपोरःप्रशतीना

यौवन एव यथोक्तम्र- माणता १२ १४--१५. उक्तग्रमाणघ्रय्ोजनम्‌. १२७

१६ सारेणप्यायुनिर्देश्लः १२७ १७ अङ्गप्रद्ङ्ग मानसार

ज्ञानफरूम्‌ १२८ १८ साध्यादिन्याधिभेदनिरू-

पणम्‌ १२८ १९ दोषाणां लिङ्ेन्यी-

प्युपचारः १२८

२०२१ आद्यथिके व्याधौ कर- णीय आर्तवो विधिः १२८ २२ कीदशी छिया सिच्यति१२८ २३ क्रियाक्रिययोश्षणम्‌ १२८ २४ अधिपरीक्षा, पाच- कस्यान्नेश्वातुर्विध्यत्‌ १२८ २५ विषमायन्नीनां वातादिभ्रको- पक्वं १२१

१०

चिपयाः.

२६ समाप्यादीनां चिक्रित्सा १२९

२५ सौक्षम्याद्रसानाददया"

नोऽभिर्वियेक्तमश्षक्यः १२९ ,

२८ जाटरस्यापनेरपि वायु साद्ाघ्यम्‌

९९ वयःपरीक्षा

३० वयोज्ञानस्य नेपज- माल्नाप्रयोगः फलम्‌.

३१ दोषचयादावऽपि वयोह्नानफलम्‌

३२ क्रियाविशेपेऽपि चयो- त्ञानफटं भवति

३३ स्थृलकृशमध्यभदरेन दहपरीक्षा

३४ स्थूढादीनां कौनादि- चिकित्सा

३५ वर्परीक्षा

३६ उप्रचयशकतिलक्षणयो- वैलयोन्यभिचारः

३७-३८ सस्ववदसत्ववतो-

्चिज्ेषः

३० श्रृतेर्भपजस परी

क्ण ०--४१ सात्म्यपरीक्षा ४२ देशपरीक्षा

४३-४५ त्रि विधदेशपरिक्ञानफरुप्‌. १२१ |

६--४५ ख॒खसाध्यषदिन्याघीनां लक्षणम्‌ ४८ एकस्याः क्रियाया

गुणाङामेऽन्या कतेव्या१३२ ५९ यसाः फलं दृदयते

स।पि सप्तरात्र कतैन्या

५० कार्देसादिवशेन श्रयोक्तुमिषज नर्यम्‌

षदिश्योऽध्यायः ३६. १-२ भूमिभ्रविभागविज्ञानी-

याध्यायोपन्छमः भूमिप्रविभागस्य हविष्यम्‌

सुश्रुतायुर्वेद विपयानुक्रमः

विषयाः. पृष ४-^ मदाभूतविदापेण मूमेर्वि- िटटगुणच्छथनम्‌ १३६२ वमनाद्विद्रव्य(णि कट्‌ साया भूमेम्रा्याणि १३३ अभिनवान्येवेपधानि

गुणवत्तराणि १३६३ „~ म॒परजक्लानावश्यकता १६३ १३० | १०-१३ भूमिषिद्पेण द्रन्ययुण- विलेपः १३३ १४ विदद्वादयौऽनवा अपि ग्राघ्राः १३३

१५ जाद्वमेपध्रम्रदणक्नाखः १३३

१६९ षं भपजागार कय्रम्‌१३३

सश्भ्रिदेऽध्यायः २७, १-२ मिश्रकाध्यायोपश््मः १३३ ३-५ वालादिदयोपप्रस्नीकां

विम्छापनयोगाः १३ द्योपभद्ेन लेस संस्कारविशेषः १३४

९, पाचनद्वव्याणां कथनम्‌ १६३४ १० दारणद्रच्ाणां कथनम्‌, १द४

११ प्रपरीठनद्रव्याणि १३४ १२ संशोधनद्रन्याणि १३४५ १३-१४ वर्तनिं द्रव्याणि १३४ १५--१६ कट्कद्रन्याणि १३४ १७ श्लोधनघ्रतकथनम्‌ १३४ १८--१९ कोधनतैलम्‌ १३५५ २.० शोधनचूणानि १३५ २१ श्लोघनी रसक्रिया १३५ २२ बणधूपनकथनम्‌ १३५

२३२४ रोपण धूपवर्जं कषायादि- भेदेन सप्तविधम्‌ १३५ २५ रोपणकल्कदन्याणि १३५ २६ रोपणयोग्यं तम्‌ = १३५

२५ रोपण तैरम्‌ १३५ २८-२९ रोपणचूणौनि १३५ ३० रोपणी रसफिया १३५ ३१ रोपणसुत्सादनम्‌. १३५

३२२३ भवसादनद्रव्याणि १३ ३४ शोधनरोपणद्रव्याणाम- लामे कल्पान्तरम्‌. १३६

चिपयाः.

अण्थिद्ते ऽध्यायः २८.

१-२ द्रव्यसंप्रदणी- याभ्याोयोपक्रमः र(मर्निशद्रस्यगणाः -८--+ विदारीगन्ध्रादिगणः ६-५ आरग्चधादिगणः <--२ चर्णादिगपयः १०-११ चीरततवबादिगणः १२८१२ साखयारादिगणः ५१.८१५ रोघ्रादिगणः ६-१७ न्धादिगणः १८-१० मुरसादिगणः >०-२१ सुष्करक्रादिगणः २२-२३ पिप्पस्परादिगणः २४-२५ एटा. २९-२८ वचाहर्पराधिगणौ २९-३० दुथरागादिगण्ः ३१-३२ वह्व्यादिगण्ः ३३-३४ पटोलाद्रिगणः ३५-३६ काक्ल्यादिगणः ३७३८ ऊउपृश्छादिगणः ३९४५ राएरिवादिगणः १--४२ अश्ननादिगणः ४३--४८४ पर्प्रकादविगणः ४८५--४७ प्रि्रवाद्यम्यद्र- दिग ४८ --४९ म्यप्रोघधावरिगणः ५०--५१ गृटुच्धादिगणः ५५-*५२ उत्प्रखाद्गणः ५४--५ पुस्तादिगणः ५५६९-५ दरीचक्रमादिगणः ५५८-५९ पिप्पद्प्रादिगणः ६०-६१ अमलकयादिगणः ६२६२ व्रप्वादिगणः ६४-६५ छाक्षाद्विगणः ६६-६५ खश्रुपश्चमूकयणः ६८-६९ चुदरत्प्चमूलगणः ५७ ०--४७१ द्द्धमृगणः ७२७० विदायौदिकरमदादि- गणौ ७५--५७६ कुशा विस्तृणमश्च ~ मूकगणः

__ . ..------------------------

17

५.४० १४० १.४० १.४५ ५.४० १४४ १.५१ १.५१ १.४१ १.४१ १४१ १४१

१८१

१४१

विषयाः. पष, | ७७ प्रतिपश्चकः व्यवस्था १४१ | ५८ चिष्रतादिगणातिदेशः १४१ |

७९ समासेनोक्तानामेपामग्रे चिक्रित्सितेपरु विस्तरः १४१ ८० एषां गणाना

ग्रयोजनम्‌ १४१ ८१ संग्रहीतानामेषां

धूमाद्यद्पद्धन-

स्थटे रक्षा १४२्‌ ८२ एषां द्रव्यगग्रानां

योजनाग्रकार. १४२

पकोनचत्वारिटो ऽध्यायः २९. १-२ संरोधनष्ंशमनी-

याध्यायोपक्रमः १४२्‌ उ्यभागदह्राणि द्रव्याणि १४ अधोमागहराणि द्रव्याणि १४ उमयभागदह्राणि द्रव्याणि १४२ शिरोविरेचनद्रन्याणि १४३ „, वात्तसंश्शमनद्र्याणि १४२३ पित्तसंशामनद्रव्याणि १४३ कफसंशामनदव्याणि १४३ | १० संगोधनसंशमनद्रव्य- मात्रानियमनम्‌ पृ ११ बलाद्यनपेक्ष्य भपज- भयोगे व्याध्यादि- चराधिकयम्‌ १४४ १२ दुवरुसप वख्वच्छेधनं कायम्‌ १४४ १३-१४ अवस्थाविदोष्रेण टुर्वेऽपि शोधनो- पदेशः (19; १५ व्याध्यस्निपुरषेष्र मध्यमबरेषु प्र ` धमाच्रा १४

्वत्वारिदतेऽध्यायः ४०. १-२ द्रव्यरसगुणवीर्थविपाक- वि्षानीयाभ्यायो- पक्रमः

१४

सूत्रस्थानम्‌

विषयाः. पुष, द्रव्यप्राधान्यसख सयु-

क्तिक परविपाद्नम्‌ १४५ रसप्र धान्ये एकीयमतम्‌ १४५५ ५५ वीर्यादीनां प्राधान्ये एकीयमतम्‌ १४५५. ६-९ रसध्ितं वीर्मकर्म षद्‌ १० अन्यमतेन विपाक- प्राघान्यक्रथनम्‌ १४६ १११२ मध्रुरकट्क्रपाक~ कारणानि १४७ १३ द्रन्यादिसामय््रखक्षण- सखमतकथनम्‌ १४७ १४ द्रव्यादीनां सर्व॑प्ामपरि फियाकारित्वम्‌ १४७ १५-१८ रसादीनां द्रन्यक्रा्यला- द्रव्यस्य प्राधान्यम्‌ १४७ १९ भेषजानि कथं योज्यानि १४७ २०२१ आगमस्य प्रल्यक्षफल- त्वेन बलीग्र््वम्‌ १४८

पकचर्वारेद्ये.ऽभ्यायः ४९. १-२ द्रव्यविक्ेपविज्ञानीया-

याध््रायोपक्रमः १४८ द्रव्याणां परा्भौतिकत्- कथनम्‌ १४८ पार्थिवदरन्यस्य लक्षण गुणाश्च १४८ > आाप्यद्रन्यस्सय ;> १४८ आभरेयद्रन्यस्य ,, १४८ वायत्यद्रन्यस्य १४८ ५५ नाभसद्रव्यस्य „>; १४८ सर्वेभरामपि व्रव्याणामौ- षधल्ग्रतिपादनम्‌ १४८ ६-° विरेचनीयादिद्धव्याणां मदाभूत्तगुणतारतार- तम्येन सखकायैकनू- त्वम्‌ १४९ ५९ पार्थिवादिद्रव्याणां वातादिप्रकोपश्नम- कत्वम्‌ १४९

^~

११

~~ ~^ -----~~ ~~ ~~ ~ ~ --------- ~ ~ -~-- ~ ~ ----~ ~ ~------~~------- ---~-- ~ - ~ ~~ ~ ---~

विषयाः. पृष १० दोधविशेमरे गुणाधिकय. योगः १४९ ११ रीतोषणादीनां वित्रेचनम्‌ १४९, १२ दोषाणां स्थानच्रद्धिश्चया द्व्यहेतुकाः १४९ द्विचत्वारिशेऽध्यायः ४२. १-२ रसविरेषविज्ञनीया- ~ प्यायोप्क्रमः १५०

रससंसवहेतवः, रस- भेदाः, भूतयणवि-

शोषेण रसविशेषाश्च १५० मघुरादिषड्सानां करियाविश्चेषाः १५०

दोषाणासरुत्पत्तिकारणम्‌ १५० सौम्यापेयभेदेन

रसद्रैविभ्यस्‌ १५५० कषायरस्षस्य वातल- त्वग्रतिप्रषद्नम्‌ १५० < कटक पित्तरत्व- ग्रतिपादनम्‌ १५० मधुरस्य शष्मतप्रति- पादनम्‌ १५० १० कटुकस्य छेष्मघ्रत- म्रतिपादनम्‌ १५० ११ रसानां रक्षणक्रथनम्‌ १५१ १२ मधुररसस्य गुणकमौणि १५१ १३ अग्छरसस >> प्व १४ लवणरसस्य > १५१ १५ करटुकरससय १५१ १६ तिक्तरसस + १५१ १७ कषायरसखय 3 १५१ १८ मधुरादिरसानां द्रव्याणि १५२ १९ त्रिषष्टी रसश्वेयोगाः १५२ २० रसानां विशिष्टविषये दोषा भवन्ति १५द्‌

चिचत्वारिश्ोऽध्यायः ४२. १-२. वमनद्रव्यविकत्पवि- ज्ञानीयाष्यायोपक्मः १५३ वमनीयो मदनफलकत्पः १५३

सश्र ताुर्वद विषरयानुक्रमः

ना

१२. विषया". ।4 वमनीयो जीमूतच्छकस्पः १५४ ८५ 3; युटजकल्पः १५२ ,, कतवरेधनकद्पः भय ,) इक्ष्वाकुकत्पः १५५४ „, धामागेवक्रसखः १५४ वमनार्धमाघ्राणयोगः १५५४ १०११ वमनोपरधानां योजना- प्रक्रारः ११५१५

चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ७४. १-२ विरेचनद्रव्यविकट्पवि-

त्रानीयाध्यायोपक्रमः १५५ ३-४ विरेचने प्रधानानि द्रव्याणि १५५ ५५ वातरोगे चिष्रत्कल्पः १५५ पैत्तिक्ररोगे कफरोगे,; १५५ ७-८ वातश्टेष्मनि „, १५५ ९-११ सर्वेविप्रय्रकः +; १८५६ १२-१३ मोदकभक्ष्यरूप- छिन्रत्कत्पः १५६ १४ युप्ररूपच्चिष्रत्कस्पः १५६ १५ पुटपाक्ररूपचखिद्रत्कल्पः १५६ १६.२२ चैरेचना हाः १५५६ २३ वेरेचनिको मोदकः १५७ २४-२५५ यैरेचनिकलेहगुटिकयोः प्र्रोगः २६-२७ वैरेचनिकं चूर्णम्‌ १५५७ २८-३० चैरेचनिका आसवाः १५५ ३१-३४ वैरेचनी पेष्टीषुरा १५७ २३५३९ वैरेचनं सोवीरक १५७ ४०४४ वेरेचनिकं तुषोदकम्‌ १५८ ४५४६ दन्वीद्रवन्द्योरविरि- छकस्पः १५८ ४५७--४८ द॒न्तीद्रबन्योस्तेल- घ्रतयोगो १५८ ४९-५० दन्द्यादिचूर्णम्‌ १५८ ५५१--५२ दन्द्यादिमोदकः १५९ ५,३-५८ व्योषादिशीतविरेचनम्‌ १५५९ ५९--६० तिल्वकक्त्पः १५९ ६१-६८ हरीतकीकत्पः १५९ ६९-५१ चिफङाया गणाः कल्पश्च ११५९

विषयाः. ९७२७४ चतुरद्धरक्रल्पः ९५१५-७ एेरण्डतेलक्रस्पः ७७-८२ लुहीक्षीरकच्धः ८३-८४ सप्तलादिभयोगसाधि- तपुष्पवच्चाघ्राण्- नापि विरेचनम्‌ ८५-८८ वैरेचनिकल्िन्रदाद्र- मोद्धकः ८९ अनुक्तान्पानेषु प्रयोगक्स्पाः ९० द्भोररसादयः पडोपध्र- कट्परास्तपा यथा- तरं खरु

षष १५५९,

१६० 1

१६५

१६०

१६०